วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงงานภาษาอังกฤษป.1ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1

          เรื่อง   My favorite fruit


                    ผู้จัดทำ

                   1…………………………………………….

                   2…………………………………………….

                   3…………………………………………….                   อาจารย์ที่ปรึกษา

                   1…………………………………………………

                   2…………………………………………………          โรงเรียน…………………………………………………

          อำเภอ………………………จังหวัด…………………….

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………….       โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ

                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

บทคัดย่อ

         

          โครงงาน My favorite fruit     มีจุดมุ่งหมาย เพื่อรวบรวมชื่อผลไม้ ชนิดต่าง ๆ  ที่นักเรียนชอบรับประทาน   จากสื่อต่าง ๆ เช่น     เอกสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  สวนผลไม้  โดยเขียนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ให้ได้มากที่สุด  เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าคือ  Dictionary  ไทย อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย  ผลการค้นคว้า ปรากฏว่า ได้ชื่อผลไม้เป็นภาษาอังกฤษ  จำนวน  14          ชื่อ                  

       

 

กิตติกรรมประกาศ            โครงงาน My favorite fruit       ครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงด้วยดี  เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือแนะนำจากคุณครูที่ปรึกษา    ผู้ปกครอง    และคณะครูในโรงเรียนทุกท่าน  คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

                                                                                                คณะผู้จัดทำ
สารบัญเรื่อง                                                                                        หน้า

            บทคัดย่อ                                                                               

            กิตติกรรมประกาศ                                                              

            บทที่ 1 บทนำ                                                                        16                   

                        ที่มาและความสำคัญของโครงงาน                                  

                        วัตถุประสงค์                                                                       

                        ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า                              

            บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                 17

            บทที่ 3 วิธีดำเนินการ                                                           18

            บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า                                               19

            บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า                                       20

                        ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

                        ข้อเสนอแนะ

                        เอกสารอ้างอิง

 

    บทที่ 1

บทนำ            ที่มาและความสำคัญ

            ผลไม้  ต่าง ๆ ที่อยู่ในหมู่บ้าน  ชุมชน  มีหลายชนิด  มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป   บางชนิดเรารู้จักชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  แต่ยังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่รู้จักชื่อในภาษาอังกฤษ  กลุ่มของเราจึงสนใจที่จะศึกษาสำรวจชื่อผลไม้  ที่เราชอบรับประทาน 

จากสื่อต่าง ๆ  แล้วค้นหาคำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อผลไม้เป็นภาษาอังกฤษจาก หนังสือ Dictionary  ไทย อังกฤษ ,อังกฤษ ไทย           จากการค้นคว้าได้คำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อผลไม้ จำนวน    14    คำ

             จุดมุ่งหมายของการศึกษา1.            เพื่อสำรวจ รวบรวม ชื่อผลไม้เป็นภาษาอังกฤษขอบเขตในการศึกษา            สถานที่ในการสำรวจ  คือ   ห้องสมุด

            การสำรวจในครั้งนี้  จะสำรวจรวบรวม ชื่อผลไม้เป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมกับการอ่านออกเสียง  และบอกความหมาย 

                                                                        บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง            หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. 

            หนังสือ Dictionary ไทย อังกฤษ, อังกฤษ - ไทย

            หนังสือ  เอกสาร  วารสารเกี่ยวกับผลไม้

            

 

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ            วิธีดำเนินการ

1.            ประชุมกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม  กรรมการ และเลขานุการกลุ่ม

2.            แบ่งหน้าที่มอบหมายงานกันภายในกลุ่ม 

3.            สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสำรวจรวบรวม  ชื่อผลไม้ เป็นภาษาอังกฤษ

จากสื่อต่าง ๆ  ค้นหาชื่อเป็นภาษาอังกฤษจาก Dictionary  ไทย อังกฤษ ,อังกฤษ - ไทย

3. รวบรวมข้อมูลและแยกประเภท

4.            สรุปผลการสำรวจ  บันทึกผล

5.            วาดภาพประกอบ และระบายสีสันสวยงาม จัดทำสมุดภาพคำศัพท์

(My pictionary)      

บทที่ 4

ผลการทดลองตารางบันทึกผลการสำรวจ รวบรวมชื่อผลไม้

           

คำศัพท์
(Words)
การออกเสียง(Pronunciation)
ความหมาย
(Meaning)
1. Orange
ออ’รินจุ
ส้ม
2. Mango
แมง’โก
มะม่วง
3. Grape
เกรพ
องุ่น
4. Lemon
เลม’เมิน
มะนาว
5. Coconut
โค’คะนัท
มะพร้าว
6. Apple
แอพ’เพิล
แอ็ปเปิ้ล
7. Rambutan
แรมบู’เทิน
เงาะ
8. Durian
ดิว’เรียน
ทุเรียน
9. Pineapple
ไพน’แอพเพิล
สับปะรด
10. Banana
บะเเนน’นะ
กล้วย
11. Mangosteen
แมง’กะสทีน
มังคุด
12. Watermelon
วอ’เทอะเมลเลิน
แตงโม
13. Strawberry
ซทรอ’เบรี
สตรอเบอรี่
14. Cherry
เชอ’รี
เชอร์รี่  บทที่ 5

ผลการสำรวจ

            ผลการสำรวจรวบรวมชื่อผลไม้  สรุปได้ดังนี้

            จากการสำรวจรวบรวมชื่อผลไม้  เป็นภาษาอังกฤษ  การอ่านออกเสียง  และความหมาย   ได้ชื่อผลไม้  จำนวน   14    ชื่อ

            ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน

1.            ได้รู้จักคำศัพท์ชื่อผลไม้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น

2.            ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มข้อเสนอแนะ

1.            ควรทำโครงงานสำรวจลักษณะอื่น ๆ ที่สนใจเพิ่มเติม 

เอกสารอ้างอิง

            หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      

            หนังสือ Dictionary ไทย อังกฤษ,อังกฤษ - ไทย

            หนังสือ  เอกสาร  วารสารเกี่ยวกับผลไม้ 

                 

       ภาคผนวก

-                ภาพประกอบกิจกรรมโครงงาน

-                ผลงานภาพวาดเกี่ยวกับผลไม้ ผลงานของนักเรียน

สมุดภาพคำศัพท์ (My  pictionary)

                                          
1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากค่ะ ขออนุญาตินำไปเป็นแบบอย่างในการจัดทำโครงงานน่ะคะ

    ตอบลบ